TV-RAM
Telewizja Kablowa
 
 
   
Piątek, 12 Sierpień 2022

 
   
  TV-RAM
Telewizja Kablowa
 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) informujemy, że Ryszard Nepelski, Adam Rydzik, Mariusz Zubik wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą TV-RAM S.C. z siedzibą w Jarosławiu, os Armii Krajowej 21, 37 – 500 Jarosław, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych poniżej.

 

 1. Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Ryszard Nepelski, Adam Rydzik, Mariusz Zubik wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą TV-RAM S.C. z siedzibą w Jarosławiu, os Armii Krajowej 21 37 – 500 Jarosław w, numer NIP 792-000-03-38, REGON 650023160

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe Administrator przetwarza w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług telewizji kablowej oraz podejmowania wszelkich czynności przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 3. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. przesyłanie informacji handlowych drogą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną, przy czym na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 5. badanie satysfakcji klientów i określania jakości obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 6. cele archiwalne (dowodowe) w granicach określonych przepisami prawa, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 1. Kategorie odbiorców danych

 1. podmioty działające na zlecenie Administratora i współpracujące z Administratorem, dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy o świadczenie usług telewizji kablowej oraz zarządzenie organizacją Administratora,

 2. organy publiczne - w przypadkach określonych przepisami prawa.

 

 1. Pozostałe informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator informuje, że:

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie realizacji umowy o świadczenie usług telewizji kablowej oraz wykonywania czynności w związku z korzystaniem z telewizji kablowej niezbędne do zawarcia i realizacji tej umowy oraz wykonania tych czynności. Skutkiem odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji ww. umowy i wykonania ww. czynności.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, może ją Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4. Dane osobowe w przypadku udzielonej zgody będą przetwarzane do momentu odwołania takiej zgody, przy czym po jej odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego oraz okres wypełnienia przez Administratora prawnych obowiązków związanych z archiwizacją danych.

 5. W pozostałych przypadkach Administrator będzie przechowywał dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług telewizji kablowej, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, przy czym przez okres nie dłuższy niż wynika to z przepisów prawa, a także okres koniecznej archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa.

 6. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych poza obszar UE/EOG.W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora należy się skontaktować za pośrednictwem adresu e -mail: tvram@wp.plKLAUZULA INFORMACYJNA W ROZUMIENIU ROZDZIAŁU III ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R.

W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH – RODO) - PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Dążąc do zachowania najwyższych standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz realizując obowiązki nałożone przez stosowne przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych

 • Masz prawo do żądania dostępu do twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

 • Administrator wykona kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu, na każde Twoje żądanie, w formie papierowej – przy czym jednorazowo nieodpłatnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 1. Prawo do sprostowania danych

 • Masz prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie, w tym uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Jeśli uważasz, że przetwarzane dane osobowe na Twój temat wymagają aktualizacji (np. na skutek zmiany nazwiska lub adresu), prosimy o kontakt z Administratorem, aby zagwarantować, że przetwarzane przez Administratora dane są zgodne z rzeczywistością.

 1. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

 • W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia na trwałe Twoich danych osobowych, przy czym wyłącznie w granicach dozwolonych przepisami prawa.

 1. Prawo do ograniczenia danych

 • W określonych okolicznościach masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, przy czym wyłącznie w granicach dozwolonych przepisami prawa.

 1. Prawo do przenoszenia danych

 • W przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie i przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu. Masz prawo przesłać te dane osobowe stronie trzeciej bez przeszkód ze strony Administratora, jeśli jest to technicznie możliwe.

 1. Prawo do sprzeciwu

 • Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych, na przykład w przypadku przetwarzania przez Administratora danych na podstawie art. 6 (1) (f) RODO, lub jeśli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe bezpośrednio do celów marketingowych.  Wszelkie wnioski, zgłoszenia, żądania należy kierować na adres mailowy: tvram@wp.pl

  Administrator jest zobowiązany podjąć czynności w zakresie praw określonych w punkcie I związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.Copyright (c)2013 TV-RAM